АРТ-фестиваль в Черняховске.

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/gra..